DatasäkerhetspolicyDatasäkerhetspolicy för Närpes Kristna Center

Närpes Kristna Center (NKC) ansvarar för datasäkerheten i verksamhetens informationsbehandling.

Datasäkerhetspolicyn är en av NKC:s ledning godkänd handling om målsättningen, principerna samt förverkligandet av datasäkerheten. NKC:s ledning har förbundit sig att övervaka  och förverkliga datasäkerheten inom föreningen.

NKC:s datasäkerhet omfattar både datasäkerhet och dataskydd.

Med datasäkerhet avses, att information som är nödvändig i verksamheten är både korrekt och aktuell och att informationen är tillgänglig bara för dem som är utsedda och befullmäktigade att handha informationen.

Med dataskydd avses att integritet beaktas då personuppgifter behandlas gällande personer som på ett eller annat sätt är anslutna eller har en relation till föreningen.

På basen av Dataskyddsförordningen(GDPR) följer NKC de anvisningar och regler som gäller för dataskyddet. Ledningen och anställda i NKC har som skyldighet att känna till verksamhetsformer för datasäkerheten och följa dessa.

Datasäkerhetsprinciper:

Datasäkerheten följs i all verksamhet i NKC. Vi behandlar all information utgående från datasäkerhet och lagstiftning.

NKC:s verksamhet bygger på att använda information på ett korrekt sätt. Vi skyddar all information från otillåten användning.

Information får bara användas av dem som behöver den i sina arbetsuppgifter. Vi identifierar alla dem som har tillgång till personuppgifter.

Dataskyddsprinciper:

Vi använder personuppgifter noggrant, ansvarsfullt och enligt uppgjorda principer. Vi redogör klart och öppet om hur personuppgifter används samt även vilka rättigheter våra samarbetspartner har. Vi använder endast nödvändig information och vi skyddar personuppgifterna på ett betryggande sätt. Vi värnar om allas integritet.